Recent News

वार्षिक साधारण सभा हुने लगायत अन्य सूचनाहरू

Dec 24, 2019

३४औ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी संशोधित सूचना

सबै प्रादेशिक इकाईहरू गठन भैनसकेको, गणपुरक सङ्ख्या नपुग्ने लगायतका अन्य प्राविधिक कारणले नेपाल केमिकल सोसाइटीको

नेपाल केमिकल सोसाइटीको इकाई (Chapter)

Dec 26, 2019
मितिः २०७६ पुस १०
नेपाल केमिकल सोसाइटीको इकाई (Chapter) गठन सम्वन्धी सूचना
नेपाल केमिकल सोसाइटीको विधान-२०३६ (२०७१ को संसोधन सहित) अनुसार सोसाइटीको कार्यकारिणी परिषद्ले विधानको परिच्छेद–३, दफा ५.३ र परिच्छेद–४ को दफा २१ अनुसार देशका विभिन्न भागहरुमा